01/07/2022

VISI MISI

Yayasan ini berazaskan :

  1. Agama Islam berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist.
  2. berhaluan Ahlus-Sunnah wa al-Jamaah.
  3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

VISI

Berperanan sebagai pusat ibadah dan perkembangan ilmu serta membentuk masyarakat yang berilmu, beriman dan beramal soleh dan menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat.

MISI

Membina akhlak dan budi pekerti.

  1. Menyelengarakan kegiatan peribadatan dan dakwah demi tersebarnya syiar Islam dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin dan moderat dalam kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia.
  2. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.
  3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pelayanan yang modern, profesional dan islami dalam rangka pemabangunan karakter bangsa,demi meningkatnya kecerdasan intelektual, emosisonal dan spiritual umat secara terpadu dan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia serta kebangkitan kembali umat islam.
  4. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
  5. Menyediakan segala kelengkapan untuk kemudahan beribadah, mewujudkan dan memperbanyakkan aktiviti-aktiviti keilmuan kearah melahirkan masyarakat yang berketerampilan.
  6. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.